Požarno območje

Požarni rajon

Bizovik leži na JV delu Ljubljane ob novi vzhodni ljubljanski obvoznici. Požarno območje zavzema KS Bizovik, Hrušica-Fužine, Štepanjo vas in del Štepanjskega naselja, ter Dobrunje in del naselja Nove Fužine. V glavnem se severna meja območja razprostira po Ljubljanici, prestopi jo ob Fužinskem mostu in zavzame naselje Nove Fužine, pri Poti na Breje se vrne nazaj čez Ljubljanico do Litijske ceste. Po njej poteka do gostilne Kregar, tam pa zavije spet na sever po Štepanjski cesti do Ljubljanice in zavzame Štepanjo vas. Severna meja se zaključi po Ljubljanici od mosta na Kajuhovi do gostilne Novak. Na vzhodu območje omejuje Cesta na Urh, južna meja pa poteka po obronkih Golovca. Meji na področje KS Rudnika in s PGD Orle meji na občino Škofljico.

Karakteristike

Požarni rajon je zelo raznolik. Območje obsega od zelo gosto naseljenega naselja Nove Fužine, preko zelo raznolikega dela nastajajoče vzhodne ljubljanske obvoznice, modernejšega naselja Štepanja vas z nekaj industrije, do idiličnih obmestnih kmecko-obrtniških naselij z množico kmetijsko-gozdne površine. Varujemo površine z zelo težkim dostopom bodisi zaradi (pre)goste naseljenosti kot tudi zaradi gozda. Zavedamo se potencialnih nevarnosti avtoceste, varujemo pa tudi Idilične Ljubljanska primestna naselja in kulturno-zgodovinske spomenike.

V območje spada Vzhodna ljubljanska obvoznica, avtocesta z mostom preko Ljubljanice, križiščem na Litijski, nadvozom nad Dobrunjsko cesto, galerijo pod Strmecem, viaduktom nad dolino Bizovik in predorom Malence. Ni brez razloga poudariti tudi da je naklon (strmina) na avtocesti na zgornjem za avtocesto še dovoljenem robu. S tem se je potrebno zavedati nevarnosti poledice in naletov, razlitij nevarnih snovi

Naselje Nove Fužine je kompleks s približno 20000 prebivalci in zelo gosto naseljenostjo. Vanj spadajo zdravstveni dom, lekarne, vrtci, šole, kompleks trgovin in lokalov, 2 bencinski črpalki in cela vrsta blokov in stolpnic, ter Fužinski grad z elektrarno kot kulturno umetniški spomenik. V Fužinskem Gradu se nahaja Plečnikov muzej.

Del Štepanjskega naselja južno od Litijske ceste je podoben, vendar manjši kompleks, ki se razprostira ob severnem robu Golovca. Tam stojijo stolpnice, center v katerem je banka, pošta ter še nekaj trgovin in lokalov gradi pa še ena bencinska črpalka. Migracija ljudi je zaradi koncentrirane množice objektov tako v Štepanjskem naselju kot še bistveno bolj v Fužinskem zelo velika. Med naseljem in Golovcem je Gmajna zaselek podobnih karakteristik kot Bizovik.

Hrušica in Fužine vsebujeta šolo, vrtce, industrijsko cono Totra, ter še nekaj močnih obrtnih delavnic in lokalov. Veliko površino naselja zavzema tudi podjetje Rast.

Dobrunjski varovani del leži na desnem bregu Ljubljanice. Tam je tudi kulturno zgodovinski spominski park Urh in obrtne delavnice ter lokali.

Ne smemo pozabiti reke Ljubljanice, ki včasih še uspe prestopiti bregove in povzročiti težave.

Struktura rajona na območjih Hrušica in Fužine in del Dobrunj je zelo podobna Bizoviku. Preostali površinsko zelo velik del varovanega območja sestavljajo tudi gozd in kmetijska zemljišča. Nove Fužine in Štepanjsko naselje si delimo s sosednjimi PGD, ostale pa pokrivamo v celoti.